Quan hệ hợp tác

 

không ngừng mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác trên cơ sở bình đẳng, hợp tác và cùng có lợi